TUDNIVALÓK

KERESZTELŐ

Református hitvallásunk szerint a keresztség sákramentumát gyermekkorban szolgáltatjuk ki a gyermek szüleinek kérésére. A Krisztus szövetségéhez való tartozás szándéknyilatkozata ez a szülők részéről, amit a gyermek a konfirmáció alkalmával fog önként magára venni és életét Krisztusnak szentelni.

A keresztelőt megelőzően a szülők megbeszélésre jelentkeznek a Lelkészi Hivatalban.

A keresztelő alkalmával a szülőknek és keresztszülőknek két kérdésre kell felelniük az alábbiak szerint:
1. kérdés: “Akarjátok-e, hogy ez a kisgyermek az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztyén anyaszentegyházba a szent keresztség által befogadtassék? Akarjátok-e?” Felelet (szülők, keresztszülők): “Akarjuk.”
2. kérdés: “Ígéritek-e, hogy e kisgyermeket mostantól fogva úgy nevelitek és neveltetitek, hogy az Atya, a Fiú és a Szentlélek Istenbe vetett hitéről majd ő maga önként tegyen vallást a gyülekezet előtt a konfirmáció alkalmával? Ígéritek-e?”
Felelet (szülők, keresztszülők): “Igérjük.”

A keresztelő napján a szülők hozzák magukkal a gyermek születési anyakönyvi kivonatát, hogy azt a mi anyakönyvünkbe is bevezessük.

KONFIRMÁCIÓ

A konfirmáció egy ünnepi istentisztelet, amelyen a konfirmandusok vallást tesznek Jézus Krisztusba vetett hitükről, és ígéretet tesznek református anyaszentegyházunk iránti hűségükről.
A konfirmációi oktatás 3 éves. Az V. osztályosok bibliai történeteket tanulnak és azok tanulságait mélyítik el. A VI. osztályosok hitvallási alapismereteket tanulnak. A VII. osztályosok a Heidelbergi Káté fontosabb kérdés-feleleteit tanulják. Ez a három év azt a célt szolgálja, hogy a gyermekek bibliai ismereteikben gazdagodva és hitükben megerősödve, hitvalló keresztyénekké és gyülekezetünk élő tagjaivá váljanak.
A konfirmáció része a kikérdezés, a hitvallás, a fogadalomtétel és a megáldás. Ezt követően a megkonfirmált ifjak először részesülnek az úrvacsora jegyeiben.

A konfirmáció Virágvasárnap történik a gyülekezetben.

HÁZASSÁGKÖTÉS


A házasság két ellentétes nemű ember élethosszig tartó, Isten előtt megkötött szövetsége, amire a házasságkötéskör istentisztelet keretében áldást kérnek. Az esküvő szervezése, előkészítése nagy figyelmet igényel, ezért megtörténhet, hogy az igazi lényegről elterelődik a figyelem. Tudatosan törekedjünk arra, hogy az esküvő alkalmával Isten színe elé készülünk, ahol közös sorsunkat meghatározó, elkötelező fogadalmat teszünk. Bizonyára lehet fontos a külsőség, de nem lehet fontosabb a tartalomnál.

Az esküvőt megelőzően a házasulandók keressék meg a lelkipásztort egy jegyesbeszélgetésre, ahol a legfontosabb tudnivalókat is egyeztetik. Az esküvőt megelőző vasárnapon, a délelőtti istentisztelet keretében lesznek kihírdetve a házasulandók és a házasságkötés időpontja. Ezen az istentiszteleten az ifjú pár is részt vesz.

A házasságkötés után a násznagyok bejönnek a Lelkészi Hivatalba, hogy az anyakönyvbe is bejegyeztessék az esketés. Erre az alkalomra hozzák magukkal a házasságkötési anyakönyvi kivonatot.

A házasságkötési eskü szövege:
Mondjad először te keresztyén férfiú:
“Én N. N. esküszöm az élő Istenre, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes Szentháromság, egy, örök, igaz Isten, hogy ……………-t (a menyasszony keresztnevét mondja), akinek most Isten színe előtt kezét fogom, szeretem; szeretetből veszem el őt Isten törvénye szerint feleségül; hozzá hű leszek, vele megelégszem, vele szentül élek, vele tűrök, vele szenvedek, és őt sem egészségében, sem betegségében, sem boldog, sem boldogtalan állapotában, holtomig vagy holtáig hűtlenül el nem hagyom, hanem teljes életemben hűséges gondviselője leszek. Isten engem úgy segéljen!”
Mondjad te is keresztyén nő:
“Én N. N. (leánykori nevét mondja) esküszöm az élő Istenre, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes Szentháromság, egy, örök, igaz Isten, hogy …………..-t (a vőlegény keresztnevét mondja), akinek most Isten színe előtt kezén vagyok, szeretem; szeretetből megyek hozzá Isten törvénye szerint feleségül; hozzá hű leszek, vele megelégszem, vele szentül élek, vele tűrök, vele szenvedek, és őt sem egészségében, sem betegségében, sem boldog, sem boldogtalan állapotában, holtomig vagy holtáig hűtlenül el nem hagyom, hanem teljes életemben hűséges segítőtársa leszek. Isten engem úgy segéljen!”

TEMETÉS

Életünk legszomorúbb pillanataiban, viszonylag rövid idő alatt intézkedni kell az elhunyt szeretteink temetéséről. Vigaszt és megnyugvást keresünk, de sokszor a szervezéssel teli napokban nehezen tudunk lecsendesedni. Hisszük, hogy gondviselő Istenünk erőt ad az erőtlenségben és vigaszt nyújt a gyászban. “Ne félj, csak higgy!” (Mk 5,36)

Családtagunk elhalálozását követően Somogyi György harangozót kell keresni, aki a harangok csendítésével jelzi az elhunyt elköltözését. Ezt követően a temetés időpontját és a szükséges tudnivalókat a Lelkészi Hivatalban kell egyeztetni.
A családnak rendeznie kell egyházfenntartói járulékát, a temetési költséget, el kell hoznia a hamvasztási igazolást, amit az önkormányzatnál állítanak ki, valamint egy rövid búcsúztatót kell írniuk.
A temetési istentisztelet a Ravatalozónál lesz megtartva az előre megbeszélt órában.

EGYHÁZFENNTARTÁS

Gyülekezetünk megmaradása elsősorban Isten kegyelmétől és gondviselő szeretetétől függ. Az elmúlt 800 évben sok történelmi
vihart megélt népünknek ma is van lelki otthona, gyülekezete.
Isten megtartó szeretete mellett azonban elengedhetetlen feltétele a megmaradásnak a gyülekezet adakozása. E nélkül nem állnának egyházi épületeink és nem folyna bennük lelki szolgálat. Az épületek fenntartásához és a szolgálatok biztosításához szükségünk van a gyülekezet egyházfenntartó támogatására.
A Presbitérium minden év végén megállapítja a következő év egyházfenntartói járulékát és az egyházi szolgálatok tiszteletdíját.

2022-ben a következő összegek lettek megállapítva:
1. Egyházfenntartói járulék: 120 lej/fő és 240 lej/család
2. Keresztelési díj: 120 lej
3. Esketési díj: 120 lej
4. Konfirmációi díj: 120 lej
5. Temetési díj: 120 lej
6. Emlékharang: 60 lej
7. Harangoztatás (nem egyháztagnak): 120 lej

Egyházfenntartói járulékot minden 25 évet betöltött fiatal kell fizessen.
Házasságkötés után a következő évtől kell egész családként egyházfenntartói járulékot fizetni.

ADOMÁNYOZÁS


“Tudjuk pedig, hogy aki szűken vet, szűken is arat, és aki bőven vet, bőven is arat. Mindenki úgy adjon, ahogyan előre eldöntötte szívében, ne kedvetlenül vagy kényszerűségből, mert a jókedvű adakozót szereti az Isten.” (2Kor 9,6-7)

Szilágynagyfaluban mindig is példaértékű volt az adakozás. Nagyon sok egyháztag és család érzi úgy, hogy a megállapított egyházfenntartói járulék felett még akar adni Isten dicsőségére és egyházközségünk javára egy adományt. Hiszem, hogy Isten látja és nagyra értékeli ezt az áldozatot, és ezerszeresen fogja pótolni mindenki életében.

Adományaikkal épületeink felújítását és a különféle gyülekezeti szolgálatok fenntartását biztosítják. Szeretettel fogadjuk ezután is szívből jövő adományaikat. Ezeket személyesen is be lehet hozni a Lelkészi Hivatalba, vagy akár bankszámlánkra is lehet utalni az alábbiak szerint:

Parohia Reformata Nusfalau
CUI: 4494411
IBAN: RO 58 RZBR 0000 0600 0199 4154
Raiffeisen Bank – Simleu Silvaniei
Swift kód: RZBRROBU

Isten áldása legyen minden adományozó életén és családján!

lépjen kapcsolatba velünk

vegyük fel a kapcsolatot